Вулиця П.Кравчика
Вбиральня по вул. Будівельників
Вбиральня по вул. Процишина
Вулиця Будівельників
Дендрологічний парк
Дендрологічний парк

Навігаційна стежка

Виконавчі органи ради

 

Регламент Ладижинської міської ради 7 скликання затверджений на першому

пленарному засіданні 1 сесії міської ради 11 листопада 2015 року

 

 

 

Стаття 1. Міська рада

Ладижинська міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, іншими законами.

Діяльність міської ради ґрунтується:

на колективному вільному обговоренні і вирішенні питань, віднесених до її компетенції;

законності, гласності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад ” та іншими законами;

звітності перед радою уповноважених нею органів, вибраних чи призначених посадових осіб;

широкому залученні громадян до управління загальноміськими справами;

реалізації волі виборців через своїх депутатів;

взаємодії з трудовими колективами і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування;

дотриманні принципу поєднання місцевих і державних інтересів.

Стаття 2. Предмет регламенту

2.1. Цим регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ради, порядок формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання та затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України.

2.2. Регламент, зміни і доповнення до нього, приймаються міською радою за пропозицією міського голови та депутатів міської ради.

Стаття 3. Мова роботи ради

3.1. Пленарні засідання ради і засідання постійних комісій проводяться українською або російською мовами. Діловодство ведеться державною мовою.

Стаття 4. Гласність в роботі ради

4.1. Засідання сесій та постійних комісій ради є відкритими і гласними.

4.2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України.

4.3. Гласність роботи ради забезпечується:

4.3.1. доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради;

4.3.2. розміщенням рішень ради на сайті міської ради невідкладно,але не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття.

4.4. Гласність роботи ради забезпечується інформацією про її діяльність в засобах масової інформації, які мають акредитацію при міській раді. Надання акредитації журналістам ЗМІ проводиться шляхом реєстрації поданих документів міському голові.

4.5. Акредитовані журналісти відповідають згідно чинного законодавства за достовірність наданої інформації про роботу міської ради та її виконавчого комітету. У разі надання неправдивої або перекрученої інформації рада за своїм рішенням може лишити їх права акредитації.

Стаття 5. Запрошені на засідання ради

5.1. На пленарних засіданнях ради можуть бути присутні керівники державних органів, об’єднань громадян, громадських організацій, представники державних організацій та установ міста, жителі та гості міста, які запрошені на пленарне засідання, а також громадяни за своїм бажанням, при наявності вільних місць в сесійній залі.

5.2. Запрошені особи не мають права втручатися в роботу сесії і зобов’язані утримуватися від схвалення чи незгоди. У разі невиконання цих вимог, вони, за рішенням головуючого на сесії, можуть бути позбавлені права бути присутніми в залі засідань.

Стаття 6. Сесія ради

6.1. Рада проводить свою роботу сесійно.

6.2. Сесія - форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Стаття 7. Скликання сесії ради

7.1. Сесії, наступні після першої, скликаються міським головою.

7.2. При порушені термінів скликання сесії або за дорученням міського голови сесію скликає, відкриває та веде секретар ради.

7.3. При відмові чи неможливості скликання сесії міським головою та секретарем ради сесія скликається:

7.3.1. з ініціативи виконавчого комітету ;

7.3.2. з ініціативи третини депутатів від загального складу ради

7.4. У випадку, передбаченому п. 7.3.2. подання, за підписом не менше третини депутатів від загального складу ради, з поясненням причин скликання сесії ради, проектом порядку денного сесії ради та проектами необхідних рішень, подається міському голові. В цьому випадку міський голова призначає дату проведення сесії ради у строки визначені законом. У випадку передбаченому п.7.3. сесію відкриває за дорученням групи депутатів, якими була скликана сесія, депутат, що входить до її складу, а веде сесію за рішенням ради один із депутатів ради.

7.5. Рішення про скликання чергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за 10 днів до сесії, у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії.

7.6. Проекти рішень чергових пленарних засідань ради надаються депутатам не пізніше як за 5 днів до пленарного засідання ради, а у виняткових випадках – в день проведення пленарного засідання ради.

7.7. Інформація про місце і час проведення та про планований порядок денний засідань ради доводиться секретарем ради до відома кожного депутата, а також оприлюднюється через засоби масової інформації .

Стаття 8. Відкриття та закриття сесії ради

8.1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання.

8.2. Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номер сесії, скликання ради та оголошує підставу її скликання відповідно до цього регламенту.

8.3. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.

8.4. Сесія не може бути закрита, якщо рада не розглянула всі питання порядку денного, але не пізніше 30 днів з дня відкриття сесії.

8.5. При відкритті сесії та після її закриття виконується Державний гімн України.

Стаття 9. Лічильна комісія

9.1. Лічильною комісією є робочий орган сесії ради, що створюється для підрахунку голосів депутатів при голосуваннях.

9.2. Лічильна комісія формується, як правило, з трьох депутатів .

9.3. Лічильна комісія обирається радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого. Лічильна комісія не може складатись тільки з членів однієї депутатської групи або фракції. Підрахунок голосів при обранні лічильної комісії здійснюється головуючим.

9.4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову.

9.5. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

9.6. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

Стаття 10. Скликання першої сесії

10.1. Першу сесію новообраної ради скликає Ладижинська міська виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів у правомочному складі з повідомленням про дату, час та місце проведення засідання ради.

Стаття 11. Порядок денний сесії

11.1. Проект порядку денного сесії готується міським головою з урахуванням необхідності вирішення питань міською радою згідно її повноважень.

11.2. Проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд ради, готуються міським головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатами та виконавчими органами ради.

11.3. Проекти рішень, що попередньо готуються до чергового пленарного засідання ради, а також пропозиції і зауваження до них, розглядаються постійними депутатськими комісіями на своїх засіданнях (при необхідності у присутності того, хто ініціював дане питання). При потребі комісія залучає до розгляду питання фахівців відповідної галузі. Комісія має право вносити пропозиції до проекту рішень.

11.4. Матеріали з питань, що пропонуються для розгляду на черговому пленарному засіданні ради, подаються міському голові не пізніше, як за 25 днів до відкриття чергового пленарного засідання міської ради з проектом рішення та необхідними документами для прийняття міським головою рішення щодо включення або не включення даних питань до порядку денного сесії міської ради, згідно п.8 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

11.5. Проекти рішень до розгляду їх постійними депутатськими комісіями візуються юристом та відповідними службами міськвиконкому, до відання яких відносяться дані питання. Візування проекту рішення є обов’язковим.

11.6. За дорученням міського голови виконавчі органи ради проводять попередню правову оцінку поданих матеріалів

11.7. Порядок денний сесії затверджується радою на пленарному засіданні ради відкритим голосуванням.

11.8. Міський голова, депутати мають право під час проведення пленарного засідання ради пропонувати включити (без попереднього їх розгляду на засіданнях комісії) до порядку денного внутрішньоорганізаційних питань. Якщо за таку пропозицію проголосує більшість депутатів, присутніх на сесії дане питання включається до порядку денного.

Стаття 12. Пленарні засідання ради

12.1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання ради у визначений в рішенні про проведення сесії час. Може бути прийняте рішення про інший розпорядок роботи.

12.2. Пленарні засідання ради включають в себе перерви на 15 хв. через кожні дві години роботи і обідню перерву тривалістю до однієї години, якщо радою не буде прийняте інше рішення.

12.3. На початку чергового пленарного засідання ради, до обговорення його порядку денного, міський голова в усній формі до 10 хв. інформує депутатів про стан справ у місті, про роботу ради, її депутатів. Обговорення цих повідомлень не проводиться.

12.4. Пропозиції щодо призупинення роботи пленарного засідання ради вносяться міським головою та депутатами.

12.5. Вимоги зареєстрованих депутатських фракцій або депутатських груп про перерву в роботі пленарного засідання перед голосуванням по проекту рішення, з якого необхідні консультації, на час не більше 5 хв., задовольняються без голосування.

Головуючий на сесії:

забезпечує дотримання законодавчих актів України і цього регламенту;

керує засіданням ради, слідкує за дотриманням кворуму сесії і прийнятого порядку денного;

надає слово доповідачам і виступаючим на сесії; у разі порушень виступаючим регламенту, має право його попередити або позбавити слова;

надає слово для виступу з обговорюваних питань особам, які не є депутатами та запрошені на пленарні засідання ради для надання інформації;

оголошує письмові запити, особисті письмові заяви депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, а, також, зауважень з приводу ведення сесії і порядку, передбаченого цим регламентом;

проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішення сесії, і оголошує його результати;

дає доручення стосовно забезпечення роботи ради робочим органам сесії, працівникам виконавчого апарату ради;

має право позбавити участі в засіданні запрошену особу, яка не є депутатом, за порушення порядку на пленарному засіданні ради;

12.6. Головуючий на сесії сприяє співпраці, зближенню позицій сторін з питань, що розглядаються, досягненню взаємоузгоджених рішень.

12.7. Під час засідання ради головуючий та депутати міської ради, які беруть участь у пленарному засіданні ради не дають оцінок щодо особистості промовців.

12.8. Час для доповіді по питаннях порядку денного на пленарному засіданні ради встановлюється в межах до 10 хвилин, для виступів у дебатах депутатів та міського голови – перший раз до 3 хв., другий раз - 1 хв., для внесення депутатського запиту – до 3 хв.

12.9. Головуючий має право надавати роз’яснення по питаннях, які розглядаються на пленарному засіданні ради, в межах до 3 хв. по кожному питанню.

12.10. Депутат з одного питання порядку денного пленарного засідання ради може виступити не більше двох раз в межах встановленого даним регламентом часу. Виступаючий на пленарному засіданні ради не може вживати у своїй промові некоректні вислови, закликати до протизаконних і насильницьких дій.

12.11. Тексти виступів депутатів, які з різних причин не взяли участь в обговоренні, за їх бажанням додаються до протоколу сесії.

12.12. Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу засідань не вносяться.

12.13. Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій та зауважень здійснюється головуючим на пленарному засіданні ради.

12.14. Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові від якого було внесене на розгляд питання.

12.15. Пропозиції щодо питання, яке розглядається або до проекту рішення, яке голосується мають бути чітко сформульованими і містити визначену позицію промовця щодо цього питання.

Стаття 13. Прийняття рішень радою

13.1. З обговорених питань рада приймає рішення. Рішення ради не повинно суперечити Конституції України і чинному законодавству.

13.2. Проект рішення ради приймається за основу. Пропозиції, доповнення, зміни і зауваження до проекту рішення, що приймаються, враховуються при голосуванні в цілому за даний проект рішення.

13.3. Проект рішення, до якого не вносяться пропозиції, зміни або зауваження виносяться на голосування одразу в цілому.

13.4. На засіданні ради рішення з питань, що розглядаються, приймаються відкритим голосуванням. У випадках, передбачених Законами України, цим регламентом або за рішенням ради проводиться поіменне та таємне голосування.

13.5. Рада приймає рішення щодо таємного голосування, якщо на цьому наполягає більшість депутатів від загального складу ради. За рішенням більшості депутатів від загального складу міської ради лічильна комісія може фіксувати та оголошували результати із зазначенням поіменного голосування.

13.6. Для визначення результатів відкритого чи таємного голосування рада відкритим голосуванням більшістю від загального складу ради обирає лічильну комісію.

13.7. Бюлетені для таємного голосування є документом суворої звітності і знаходяться під контролем лічильної комісії.

Депутат отримує виборчий бюлетень і розписується у реєстрі депутатів міської ради.

В бюлетені дозволяється робити тільки одну позначку.

На кожному бюлетені мають бути підписи голови лічильної комісії, секретаря і печатка міської ради.

Голосування проводиться в кабінках для таємного голосування.

Підрахунок результатів таємного голосування проводиться шляхом окремої виїмки кожного бюлетеню та його демонстрації присутнім депутатам.

13.8. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписується всіма членами лічильної комісії, після чого голова лічильної комісії оголошує результати таємного голосування.

13.9. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається

13.10. Після остаточного підрахунку голосів головуючий на сесії оголошує результати голосування (рішення прийнято або відхилено).

13.11. За дорученням ради прийняті рішення можуть бути доопрацьовані виконавчим апаратом ради з внесенням стилістичних поправок, які не змінюють зміст прийнятих рішень.

13.12. Прийняте рішення ради в 20-денний строк розмножується та розсилається секретарем ради, відповідним підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам, яких воно стосується.

13.13. Рішення ради вступають в силу з моменту прийняття, якщо законом чи рішенням ради не встановлено інший строк їх введення в дію.

13.14. Виконання рішень ради контролюється за рішенням ради постійними комісіями або посадовими особами ради.

13.15. Звернення громадян, що надійшли на ім’я депутатів міської ради подаються міським головою або секретарем ради для розгляду в постійні депутатські комісії або депутатам.

Стаття 14. Протокол та запис засідання ради

14.1. Засідання ради протоколюються секретарем ради. В разі відсутності секретаря ради з числа присутніх депутатів, рада обирає відкритим голосуванням секретаря пленарного засідання ради. Рішення про обрання секретаря приймається більшістю присутніх депутатів.

14.2. Секретар пленарного засідання ради веде протокол засідання ради, реєструє депутатські запити, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали депутатів.

14.3. В протоколі пленарного засідання ради вказується:

назва ради, порядковий номер сесії і дата проведення сесії;

кількість депутатів обраних в раду, кількість присутніх і відсутніх депутатів (у відсутніх вказується причина);

порядок денний сесії;

прізвища депутатів, які виступили, та окремі їх думки щодо прийнятих радою рішень (для осіб, які не є депутатами – посади), а також прізвища депутатів, які внесли депутатських запит;

перелік всіх прийнятих рішень з даними числа голосів, які проголосували за рішення, проти нього та утримались.

14.4. Рішення ради з процедурних питань також заносяться до протоколу сесії.

14.5. До протоколу сесії додаються:

рішення, прийняті радою;

письмові запити депутатів;

письмові інформації органів ради, роздані депутатам на сесії;

список реєстрації депутатів;

список запрошених осіб.

14.6. Протокол пленарного засідання ради оформляється в 30-ти денний строк і підписується головуючим та секретарем пленарного засідання ради.

14.7. За достовірність записів в протоколах та своєчасне оформлення протоколу та інших матеріалів пленарного засідання ради несе відповідальність секретар пленарного засідання ради.

14.8. Оригінали протоколів пленарних засідань ради зберігаються протягом встановленого строку у секретаря ради, а потім передаються до міського архіву на постійне зберігання.

14.9. Акредитовані засоби масової інформації мають право під час проведення пленарних засідань ради використовувати електронні технічні засоби.

Стаття 15. Процедурні питання

15.1. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, зокрема:

про перерву в засіданні, перенесення чи закриття засідання;

про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому;

про надання додаткового часу для виступу, але не більше 1хв.

про надання слова запрошеним на засідання;

про визначення способу проведення голосування;

про форму бюлетеня для таємного голосування;

про перерахунок голосів;

15.2. Якщо питання, яке внесене на розгляд сесії міської ради, попередньо не розглядалось на постійних комісіях, за рішенням більшості присутніх депутатів на сесії воно може бути передано на розгляд відповідної постійної комісії для детального вивчення і отримання рекомендацій щодо його вирішення.

15.3. Процедурні рішення приймаються більшістю голосів депутатів, зареєстрованих на засіданні ради, якщо інше не передбачене цим регламентом.

Стаття 16. Діяльність депутата

16.1. Депутат в своїй роботі керується Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та даним регламентом.

16.2. Повноваження депутата ради припиняються у випадках, передбачених законодавством.

16.3. Депутати проводять зустрічі з виборцями згідно графіку доведеного до виборців через засоби масової інформації.

Стаття 17. Депутатські групи та депутатські фракції ради

17.1. Депутати можуть добровільно об’єднуватись в депутатські групи та депутатські фракції за чисельністю не менше 5-ти осіб.

17.2. Порядок роботи депутатської групи або фракції, умови вступу і виходу із неї депутатів визначається самою депутатською групою або фракцією.

17.3. Міський голова на початку пленарного засідання ради зобов’язаний зробити повідомлення про створення депутатської групи або фракції та її склад. З цього моменту група або фракція вважається зареєстрованою.

17.4. Депутат Ладижинської міської ради не може входити одночасно до депутатської фракції та депутатської групи.

17.5. Жодна депутатська група чи фракція, не має права виступати від імені територіальної громади

Стаття 18. Міський голова

18.1. Міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального рівного, прямого, виборчого права шляхом таємного голосування та в порядку визначеному Законом і здійснює свої повноваження на постійній основі відповідно ст. 42 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” та даним регламентом.

18.2. Щорічно міський голова зобов'язаний прозвітувати перед територіальною громадою міста.

Стаття 19. Секретар ради

19.1. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради і здійснює свої повноваження відповідно до статті 50 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”. Секретар ради працює в раді на постійній основі.

19.2. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

19.3. Секретар ради має право гарантованого виступу до 15 хвилин при обговоренні подання про його відкликання.

19.4. Голосування за відкликання секретаря здійснюється таємним голосуванням.

19.5. Рішення ради про відкликання секретаря повинно містити відомості про причини відкликання.

Стаття 20. Утворення постійних комісій ради

20.1. Постійні комісії ради є органом ради і обираються нею на строк її повноважень. Постійні комісії ради діють у відповідності зі ст. 47 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” і цим регламентом.

Рада утворює такі постійні комісії:

постійна комісія ради з питань регламенту, гласності, законності і правопорядку;

постійна комісія ради з питань містобудування, земельних ресурсів, раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища;

постійна комісія ради з питань економічного розвитку міста, планування фінансів і бюджету;

постійна комісія ради з питань соціального захисту населення, охорони праці, охорони здоров’я, материнства і дитинства, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, освіти, культури та духовного відродження;

постійна комісія ради з питань побуту, торгівлі, житлово-комунального господарства та підприємницької діяльності.

20.2. Голови постійних комісій обираються радою шляхом відкритого голосування.

Стаття 21. Постійні комісії

21.1. Депутати працюють у постійних комісіях ради на громадських засадах.

При необхідності рада може змінити перелік, функціональну спрямованість, чисельний склад, переобрати персональний склад постійних комісій.

Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії.

21.2. Чисельний склад постійних комісій визначається рішенням ради.

21.3. Постійні комісії обираються радою у складі голови та членів постійних комісій.

Всі інші питання розподілу обов’язків між членами постійної комісії вирішуються на першому засіданні відповідної комісії.

21.4. Голосування всіх питань при формуванні складу постійних комісій проводиться відкрито.

21.5. Голова постійної комісії рішенням ради може бути в будь-який час відкликаним за його власним проханням, у зв’язку із незадовільною роботою на цій посаді або з інших причин, які унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків.

21.6. Пропозиції з відкликання голови постійної комісії вносяться:

особисто головою постійної комісії згідно з його письмовою заявою;

міським головою;

за рішенням відповідної постійної комісії;

не менш як третини від загального складу депутатів ради відповідно до їх письмової заяви.

21.7. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно мати обґрунтування причин відкликання.

21.8. У випадку відкликання голови постійної комісії, він залишається членом цієї комісії, якщо рада за його пропозицією не прийняла іншого рішення.

Стаття 22. Повноваження та права постійних комісій ради

22.1. Голова постійної комісії ради:

організовує роботу комісії, скликає і веде засідання комісії;

організовує підготовку необхідних для засідання матеріалів;

дає доручення членам комісії, скликає їх для роботи в підготовчих комісіях і робочих групах, а також для виконання інших доручень;

запрошує для участі в засіданні комісії посадових осіб та спеціалістів;

організовує роботу з виконання висновків і рекомендацій комісії;

інформує міського голову про розглянуті питання, а також про заходи, що прийняті для реалізації рекомендацій комісії;

інформує членів комісії, інших депутатів про виконання рішень ради та розгляд рекомендацій.

22.2. Заступник голови постійної комісії:

виконує окремі функції голови комісії за його дорученням;

виконує обов’язки голови або секретаря комісії в разі їх відсутності;

22.3. Секретар постійної комісії:

організовує ведення протоколу засідання постійної комісії;

веде діловодство постійної комісії;

організовує роботу з підготовки матеріалів на засідання комісій;

забезпечує членів постійної комісії необхідною інформацією;

повідомляє членам постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання постійної комісії;

22.4. Постійні комісії ради здійснюють свої повноваження шляхом прийняття висновків і рекомендацій.

22.5. Висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

22.6. Засідання постійних комісій скликається в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менше як половина від загального складу комісій.

22.7. Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в діяльності комісії, сприяти виконанню її висновків та рекомендацій, виконувати доручення комісії та її голови.

22.8. Висновки і рекомендації постійних комісій підписуються головою комісії, а в разі його відсутності, заступником голови або секретарем комісії ради.

22.9. Протоколи засідань постійних комісій ради зберігаються в справах відповідних комісій, а після закінчення строку ради передаються до міського архіву на постійне зберігання.

22.10. За дорученнями ради чи за власною ініціативою може проводитись спільне засідання двох чи більше комісій ради. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній із комісій.

Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільний протокол комісій, який підписується головами комісій, або особами, що їх замінюють.

У випадку, коли результати голосування по окремому чи усім рішенням по різних комісіях є протилежними, оформляються окремі протоколи по кожній із комісій.

Стаття 23. Виконавчий комітет ради

23.1. Виконавчий комітет ради утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноваження ради, міського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.

23.2. Виконавчий комітет ради утворюється у складі заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

До складу виконавчого комітету міської ради входить також за посадою секретар відповідної ради.

23.3. Очолює виконавчий комітет ради міський голова.

23.4. Виконавчий комітет ради:

попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного і розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб;

основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання.

23.5. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції, – заступниками з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше 1 разу на місяць, і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

23.6. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від загального складу виконавчого комітету.